Аюулгүй ажиллагаа

 БОДЛОГО

Энэхүү Нууцлалын Бодлого (цаашид "Нууцлалын Бодлого" гэх) нь -Мglzar.com-ийн бүх мэдээлэлд хамаарна

1. ТАЙЛБАРЫГ ТОДОРХОЙЛОЛТ

1.1 Дараах нэр томъёог энэхүү Нууцлалын бодлогод ашигладаг:

1.1.1. "Энэ газар (цаашид - Энэ сайтын захиргаа) -ийн захиргаа" - сайтын удирдлагын тухай эрх бүхий ажилтан, http://mglzar.com нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулж, зохион байгуулах, (эсвэл) хувийн мэдээллийн боловсруулалт явуулж, болон хувийн мэдээллийг боловсруулах, хувийн мэдээллийг бүрэлдэхүүнийг зорилтуудыг тодорхойлон боловсруулсан, хувийн (хувийн) өгөгдөлтэй үйлдэлт (үйл ажиллагаа).

1.1.2. "Хувийн мэдээлэл" гэж хувь хүн (хэрэглэгчийн ​​өгөгдлийн субьект) шууд ба шууд бусаар тодорхойлогдож эсвэл тодорхойлсонтой холбоотой аливаа мэдээллийг хэлнэ.

1.1.3. "Хувийн мэдээллийг боловсруулах" -  аргад (үйл ажиллагаа) нь, эсвэл үйл ажиллагаа (үйл ажиллагааны) нь багц автоматжуулсан тоног төхөөрөмж ашиглах, эсвэл хувийн мэдээлэл, цуглуулах, бичлэг, хуримтлал, хадгалах, тодруулга зэрэг ийм арга хэрэглэх ямар гүйцэтгэсэн (шинэчилсэн хувилбар, өөрчлөлт) олборлох, ашиглах, шилжүүлэх (хуваарилалт, хангамж, хүртээмж), хувийн бус мэдээлэл, хаах, устгах, хувийн мэдээллийг устгах.

1.1.4. "Хувийн мэдээллийн нууцлал" – оператор болон мэдээллийг олж авсан этгээд хангах шаардлагатай,  хууль ёсны дагуу зөвшөөрөлгүйгээр тэдний дэлгэрүүлэхийн сэргийлэх.

1.1.5. "Вэбсайт хэрэглэгч, (цаашид Хэрэглэгч гэх) нь Интернетээр дамжуулан Сайт руу нэвтрэх эрхтэй хүн юм.

1.1.6. «Cookies» - жижиг Вэб клиент эсвэл вэб хөтөч сайтын харгалзах хуудсыг нээж оролдоход HTTP-хүсэлтэд вэб сервер бүрт илгээдэг хэрэглэгчийн компьютер дээр нь вэб сервер илгээсэн, хадгалсан мэдээллийн хэсэг.

1.1.7. "IP хаяг" нь IP протокол ашиглан бүтээгдсэн компьютерийн сүлжээнд зангилааны онцгой сүлжээний хаяг юм.

 

2. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

 2.1. Хэрэглэгчийг Сайтын хэрэглээ гэдэг нь энэхүү Нууцлалын Бодлого болон Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг боловсруулах нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөхийг хэлнэ.

 2.2. Нууцлалын Бодлогын нөхцлийг ҮЛ ЗӨВШӨӨРӨХ тохиолдолд Хэрэглэгч тухайн сайтыг ашиглахаа зогсоох ёстой.

 2.3. Хувийн мэдээллийн талаарх Баримтлал зөвхөн ЭНЭ сайтад хамаарах бөгөөд , хэрэв сайтын хэрэглэгч сайт дээр байгаа холбоосоор  гуравдагч этгээдийн сайт руу орсон тохиолдолд , манай зүгээс  хариуцлага хүлээхгүй болно. 2.4. Сайтын удирдлага нь сайтын хэрэглэгчийн өгсөн хувийн мэдээллийг баталгаажуулахгүй.

 

3. БОДЛОГЫН ЗОРИЛГО

3.1. Энэ нь нууцлалын бодлогыг онлайн бүртгэлийн үед сайтын  хэрэглэгчдэд санал болгож ,нууцлалын хувийн мэдээллийг хамгаалах, нууцлал болон аюулгүй байдлыг хангах  үүргийг тогтоодог.

 3.2. Энэхүү Нууцлалын Бодлогын дагуу боловсруулсан  Сайт дээрх бүртгэлийн маягт бөглөх бөгөөд доорх мэдээллийг агуулна.

3.2.1. овог, нэр, хэрэглэгчдийн ургын овог;

 3.2.2. хэрэглэгчийн холбоо барих утас;

3.2.3. и-мэйл хаяг;

 3.2.5. Хэрэглэгчийн оршин суух газар.

 3.3. Зарын самбар нь зар сурталчилгааны нэгжийг үзэх явцад болон хуудсанд зочлох үед автоматаар дамжуулагдах өгөгдлийг хамгаалдаг:

IP хаяг;

күүкийн мэдээлэл;

Хөтчийн тухай мэдээлэл (эсвэл зар сурталчилгааны дэлгэцэнд хандах боломжийг олгодог бусад програм);

нэвтрэх хугацаа;

ad unit байрлах хуудасны хаяг;

referrer (өмнөх хуудасны хаяг).

3.3.1. Күүкийг идэвхгүй болгох нь бүртгэл шаарддаг сайтын зарим хэсэгт нэвтрэх боломжгүй болгож болзошгүй.

 3.3.2. Самбар нь зочдынх нь IP хаягийн статистикийг хүлээн авдаг. Энэхүү мэдээлэл нь техникийн асуудлуудыг тодорхойлох, шийдвэрлэх, санхүүгийн төлбөрийн хууль ёсны байдлыг хянахад ашиглагддаг.

3.4. Дээрх заагагүй аливаа бусад хувийн мэдээлэл (зэрэг түүх, худалдааны, ашигласан хөтчүүд, үйлдлийн систем, гэх мэт),ийг аюулгүй хадгалах, үл дэлгэрүүлэх ёстой. Энэ нууцлалын бодлогын 5.2 заасан заалт үүнд хамаарахгүй

 

 4.  ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛИЙН ЗОРИЛГО

4.1. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэлийг дараах зорилгоор ашиглах боломжтой:

4.1.2. Сайтын тусгайлсан нөөцөд хэрэглэгчийн хандалтыг өгөх 4.1.3. Хэрэглэгчтэй санал хүсэлт тавих, Сайтын ашиглалттай холбоотой мэдэгдэл илгээх.

4.1.4. Хэрэглэгчийн өгсөн өгөгдөлийн жинхэнэ, бүрэн бүтэн байдлыг баталгаажуулах.

 4.1.6. Хэрэглэгч данс үүсгэхээр тохиролцсон бол үйлчилгээ үзүүлэх данс үүсгэнэ.

4.1.7. Үйлчилгээний тухай сайтын мэдэгдэл.

4.1.8. Төлбөрийг боловсруулах ба хүлээн авах.

 4.1.9. Сайтын ашиглалттай холбоотой асуудлаар үйлчлүүлэгчийг үр дүнтэй үйлчлүүлэгч болон техникийн туслалцаа үзүүлэх.

4.1.10. Хэрэглэгч  зөвшөөрлөөр, бүтээгдэхүүний шинэчлэлт, онцгой санал, мэдээлэл, мэдээллийн хуудас болон бусад мэдээллийг сайтын нэрийн өмнөөс өгөх.

 4.1.11. Сурталчилгааны үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

4.1.12. Бүтээгдэхүүн, шинэчлэлт, үйлчилгээ авах боломжоор хангах.

 

  5. ХУВИЙН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АРГА ХЭРЭГСЭЛ

5.1. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг боловсруулахдаа ямар нэгэн хууль эрх зүйн арга замаар, автоматжуулалтын багаж хэрэгслийг ашиглан хувийн өгөгдөл мэдээллийн системийг оруулах, эсвэл ийм хэрэгслийг ашиглахгүйгээр

5.2. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг засгийн газрын эрх бүхий байгууллагад зөвхөн үндэслэл, хууль тогтоомжийн  тогтоосон дагуу шилжүүлж болно.

5.3. Сайтын захиргаа хууль бус болон санамсаргүй хандалт, устгах, өөрчлөх, хаах, хуулбарлах, түгээх, болон гуравдагч этгээдийн хууль бус бусад үйл ажиллагааны эсрэг хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг хамгаалах шаардлагатай зохион байгуулалтын болон техникийн арга хэмжээ авна

 6. ТАЛУУДЫН ТОГТОЛЦОО

6.1. Хэрэглэгч дараах үүрэгтэй:

6.1.1. Вэбсайтыг ашиглахад шаардлагатай хувийн мэдээллийг өгөх.

6.1.2. Шинэчилсэн мэдээллээр энэ мэдээллийг өөрчлөх тохиолдолд хувь хүний ​​талаарх мэдээллээ баталгаажуулна.

 6.2. Сайтын удирдлага дараах үүрэгтэй:

 6.2.1. Энэхүү Нууцлалын Бодлогын 4-р зүйлд заасан зорилгын дагуу зөвхөн хүлээн авсан мэдээллийг ашиглана

 6.2.2. Бизнест ийм мэдээллийг хамгаалахад ашигладаг журмын дагуу Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийн нууцлалыг хамгаалах талаар урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

6.2.3. Холбогдох хэрэглэгчтэй холбоотой хувийн мэдээллийг блоклох

7. ХАРИУЦЛАГА

7.1. Сайтын удирдлага нь Хэрэглэгчийн буруутай үйл ажиллагаанаас учирсан хохирлыг хариуцахгүй.

8. Нэмэлт нөхцөлүүд

8.1. Хэрэглэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр сайтын удирдлага энэ Нууцлалын бодлогод өөрчлөлт оруулах эрхтэй.

 8.2. Шинэ Нууцлалын Бодлого нь Сайт дээр байрлуулсан үеэс хүчин төгөлдөр болно.