Үйлчилгээний нөхцөл

Хэрэглэх нөхцөл
Mglzar.com  вэб сайтыг (цаашид Сайт гэх) ашиглахын өмнө эдгээр Ашиглах нөхцөлийг анхааралтай уншина уу. Хэрэв та эдгээр ашиглалтын нөхцөлтэй санал нийлэхгүй байгаа бол сайтыг бүү ашиглаарай. Доор дурдсан Ашиглалтын нөхцөлийг зөвшөөрснөөр хэрэглэгч сайттай ажиллах бүх дүрмийг бүрэн дагаж мөрдөх үүрэгтэй.
 
1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛҮҮД
1.1.Mglzar.com  сайт дээр хэрэглэгчдэд өөр өөр худалдан авагчдад худалдах, үйлчилгээ үзүүлэх, байршуулах зорилгоор бүтээгдэхүүний талаарх мэдээллийг байршуулах , онлайн үйлчилгээ хэлбэрээр програм хангамжийн бүтээгдэхүүнд хандах боломжийг олгодог. Ажилтан, ажилчдыг олохын тулд сул ажлын байрны талаархи мэдээлэл, түүнчлэн тодорхой бараа худалдаж авах, үйлчилгээ хайх, ажил хайх зорилгоор сайт дээрх зар сурталчилгааг явуулах зэрэг.
1.2. Энэхүү баримт бичиг нь Mglzar.com сайтын ашиглалтын нөхцлийг тодорхойлсон бөгөөд үүнд үндэслэн сайт үйл ажиллагаа явуулж буй үндсэн дүрэм, журмыг багтаасан болно.
1.3. Эдгээр Ашиглах Нөхцөл дэх нэр томьёо нь дараах утгатай байна.
Сайтын удирдлага - сайтыг удирдах, сайтын хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлэх зохих эрх бүхий хүмүүс.
 
Компани нь сайт дээр зар сурталчилгаа байршуулдаг хэрэглэгчийн хуулийн этгээд юм.
 
Зар нь - Худалдагчийн нэрийн өмнөөс аливаа зүйлийг худалдах, үйлчилгээ үзүүлэх санал, түүнчлэн захиалагчаас нийтэлсэн, сайтын ашиглалтын нөхцөлд заасан нөхцлийн дагуу сайтад байршуулсан мэдээлэл болно.
 
Төлбөртэй үйлчилгээ - сайт дээрх хэрэглэгчдэд үзүүлэх төлбөртэй үйлчилгээ, ялангуяа сурталчилгааны үйлчилгээ.
 
Хэрэглэгч - Сайтын үйлчилгээг ашигладаг аливаа  хувь хүн, хувиараа бизнес эрхлэгч эсвэл хуулийн этгээд байх болно.
 
Худалдан авагч - Сайтыг ашиглан худалдагчтай гүйлгээ хийдэг хэрэглэгч.
 
Худалдагч - Өөрийн нэрийн өмнөөс сайтад зар байршуулж, худалдан авагчтай гүйлгээ хийдэг хэрэглэгч.
 
Ажил олгогч - "Ажлын байр" гэсэн ангилалд сайт дээр зар нийтэлдэг хэрэглэгч.
 
Зар байршуулах нь сайт дээрх зар сурталчилгааг нийтлэх, идэвхжүүлэх зэрэгт илэрхийлэгддэг хэрэглэгчийн үйлдэл юм.
 
Бүртгэл гэдэг нь хэрэглэгч холбогдох мэдээллээр хангаж, ашиглалтын нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, бүртгэлийг идэвхжүүлсний дараа данс үүсгэх үйл явц юм.
 
Бараа - сайт дээрх зар сурталчилгаанд зарагдах аливаа объект.
 
Данс - Хэрэглэгчийн хувийн данс, түүний тусламжтайгаар тэр сайтыг ашиглаж, зар сурталчилгаагаа удирддаг.
 
Эдгээр ашиглалтын нөхцөл дэх нэр томъёоны хоёрдмол утгагүй тодорхойлолт байхгүй бол тохиолдолд талууд Монгол улсын одоогийн хууль тогтоомжийг баримтална.
 
1.4. Сайт дээрх зар дээр байрлуулсан бараа худалдах, үйлчилгээ үзүүлэх бүх гэрээг зөвхөн Худалдан авагч ба худалдагчийн хооронд байгуулдаг. Сайтын захиргаа нь ийм гэрээнд оролцогч биш бөгөөд зөвхөн ийм зарыг нийтлэх интернет платформоор хангадаг.
1.5. Хэрэглэгч болон Сайтын захиргаа хоёрын хооронд харилцаа үүссэх мөч бол сайтыг бодитоор ашиглах явдал юм. Хэрэглэгч, сайтыг нэг удаа бодитоор ашигласнаар цаашид эдгээр ашиглалтын нөхцөл болон Сайтын Нууцлалын бодлогыг хэрэглэгч хүлээн зөвшөөрнө гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг.
2. САЙТЫН АШИГЛАЛТ
2.1. Сайт дээр зар байршуулах эсвэл нийтэлсэн зардаа хариу өгөхийн тулд Хэрэглэгч сайтад бүртгүүлэх ёстой. Нэг хэрэглэгч нэг бүртгэл үүсгэж болно. Давхардсан бүртгэлийг хориглоно.
2.2. Бүртгэлээ бүртгүүлэхийн тулд хэрэглэгч цахим шуудан, утасны дугаар, нууц үгээ оруулах ёстой. Бүртгүүлэх явцад шаардагдах бүх өгөгдлийг бөглөж, сайтыг ашиглах нөхцөлтэй тохиролцсоны дараа холбоосыг таны заасан и-мейл руу илгээнэ.Үүний дарснар та сайтанд нэвтэрч,таны "Хэрэглэгчийн булан" дахь данс идэвхжинэ.
Бүртгүүлэх явцад болон сайтыг ашиглах явцад өгсөн мэдээлэл нь үнэн зөв, зөв, шинэчлэгдсэн байх ба энэ мэдээллийг ашиглах эрхтэй гэдгийг хэрэглэгч баталгаажуулна.
 
Хэрэглэгчийн нэрийн өмнөөс сайтыг ашиглаж байгаа хүн тухайн Хэрэглэгч, сайт дээрх бүх үйлдлийг гүйцэтгэх, гүйцэтгэх эрх бүхий зохих эрхтэй гэдгээ баталж байна.
 
2.3. Та мөн Google хаягаа ашиглан сайтад бүртгүүлэх боломжтой.
2.4. Бүртгэлийг идэвхжүүлсний дараа Хэрэглэгч хувийн данс руу нэвтрэх эрхтэй бөгөөд Хэрэглэгчийн нэмэлт мэдээллийг авах, зар сурталчилгаа байрлуулах, засах, сайт дээр бусад үйлдлүүдийг хийх боломжтой.
2.5. Сайт нь зар байршуулах дараах хэсгүүдийг агуулна.
 
- Үл хөдлөх хөрөнгө ба бусад
 
2.6. Зарыг нийтлэхээсээ өмнө түүний сэдэвт тохирох хэсэг, дэд хэсгийг сонгох ёстой. Хэрэв зар сурталчилгаа буруу хэсэгт нийтлэгдсэн бол тухайн зарыг зохих хэсэгт шилжүүлэх эсвэл сайтаас хасаж болно.
2.7. Зар сурталчилгааны шаардлага:
2.7.1. Зарыг нийтлэх явцад Хэрэглэгч зар нийтлэх маягт дээр санал болгож буй асуудлын талаар үнэн зөв, зөв ​​мэдээллийг зааж өгөх, эдгээр мэдээллийг цаг тухайд нь хадгалах үүрэгтэй.
2.7.2. Зарыг кирил монгол үсгээр эсвэл сайт дээр заасан хэлээр илгээдэг.
2.7.3. Зарын гарчиг нь товч бөгөөд мэдээлэл сайтай байх ёстой. Гарчиг нь холбоо барих хаяг, үнэ, цагаан толгойн үсгийн бус тэмдэгт агуулаагүй байх ёстой, түүнчлэн бүрэн бус мэдээлэл эсвэл давтан хэллэгийн жагсаалтыг хориглоно.
Зарын гарчиг хэсэгт яаралтай ,хямд,зарна ,түрээс г.м хэллэг оруулахгүй байхыг анхаарна уу.
2.7.4. Зарын текст нь Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, сул орон тооны нэр, шинж чанартай тохирч байх ёстой. Зарын текстэнд монгол хэл дээрх хэллэгийг латин үсгээр бичих, мөн аливаа сайтын хуудас руу холбоос оруулахыг хориглоно.
2.7.5. Худалдах зар эсвэл сайтын тодорхой хэсэгт үнэ,цалин,төлбөр хөлс гэх мэт багтаасан зар сурталчилгааг нийтлэхэд : үнэ нь ийм зар сурталчилгааны зайлшгүй хэсэг юм. Хэрэглэгч тухайн бараа, үйлчилгээний үнийг ,ажлын зар хэсэгт цалин зааж өгөх шаардлагатай. Мөн Хэрэглэгч "Тохиролцоно" гэсэн тэмдэглэгээ хийж болно.Эдгээр шаардлага болон бусад нөгцөлийг үл биелүүлсэн зарыг зохицуулагч устгах эрхтэй.
2.7.6. Зар 1 төгрөг гэх мэт нөхцөлт үнийг зааж өгөхийг хориглоно.
2.7.7. Зар сурталчилгааг нийтлэхдээ  "Хувь хүн", хувиараа бизнес эрхлэгчид, компани, агентлагийн төлөөлөл "Бизнес" гэж тэмдэглэнэ. Үл хамаарах зүйл бол "Үл хөдлөх хөрөнгө" ангилалд зар сурталчилгаа байршуулах явдал юм. Энэ тохиолдолд хувь хүн "Эзэмшигч", компани, агентлаг, хувийн бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөгчид "Зуучлагч" гэсэн тэмдэглэл хийх шаардлагатай.
2.7.8. Хэрэглэгчийн байршлын хот, бүс нутгийг заавал зааж өгөх ёстой.
2.7.9 а. Утга, агуулгын хувьд ижил төстэй,эсвэл нэг зарыг давтан оруулах,суртачилахыг хориглоно.Ийм зарыг сайтны өөр өөр хот, бүс нутагт байрлуулахыг хориглоно. 
2.7.9 в. Та оруулсан зараа анх оруулж байгаа мэт 50 хоног тутам хэрэглэгчийн булангаасаа үнэгүй өргөж - шинэчлэж болно.
Энэ хугацаанаас өмнө ижил төстөй эсвэл оруулсан нэг ижил зараа устгаж , дахин шинээр нийтлэхийг хориглоно.
2.7.10. Зар сурталчилгааг нийтлэхдээ Хэрэглэгчийн холбоо барих хаягийг зааж өгөх шаардлагатай: утас, цахим шуудан, гэх мэт.Заасан талбарт эдгээрийг байрлуулах ёстой.
Зарын "Тайлбар " хэсэгт холбоо барих утас зэрэг зааж өгөхийг хориглоно.
2.7.11. Та зарын текст болон гарчигтай тохирох зураг заавал оруулах ёстой. Зарын зургийг өөрөө авсан, чанартай байх ёстой. Зураг дээр утасны дугаар, хаяг, вэб хуудасны линк, пүүс, аж ахуйн нэгжийн нэр болон бусад ижил төстэй мэдээллийг байрлуулахыг , авто хэрэгслийн дугаарыг хаахыг, мөн ижил төстэй зургийг нийтлэх, түүнчлэн зохиогчийн эрхийг зөрчсөн бусад хүмүүсийн зургийг ашиглахыг зөвшөөрдөггүй.
Ажлын зар,зарим тохиолдолд "Үйлчилгээ" ангилалд орох зарууд зураггүй байж болно.
2.7.12. Зар сурталчилгаанд оруулах боломжгүй зарахыг хориглосон барааны жагсаалт:
- Хэрэглэгч зарах эрхгүй зүйл;
- зэвсэг, түүнд зориулсан дагалдах хэрэгсэл;
- цэргийн тээвэр;
- нууцаар мэдээлэл олж авах хэрэгсэл;
- гаалийн газраас хураагдсан;
- радар, радар илрүүлэгч, алдааны эсрэг болон энэ төрлийн бусад техникийн төхөөрөмж;
- хамгаалалтын хэрэгсэл (гар буу, бороохой, гав гэх мэт);
- эмнэлгийн бэлдмэл;
- хүний ​​эрхтнүүд;
- аливаа хор, хор;
- пиротехникийн хэрэгсэл;
- Улаан номонд орсон ургамал, амьтан;
- хууль бусаар хил нэвтрүүлэх, хулгайлсан бараа;
- архи, тамхи, мансууруулах бодис болон бусад ижил төстэй бараа.
2.7.13. Зарыг нийтэлсний дараа зохицуулагч, үйлчилгээний нөгцөлд нийцүүлэн тэдгээрийг зохицуулна. Зохицуулалтын үр дүнд - зарыг нийтлэхээс хасах эсвэл хаах боломжтой.
2.7.14. Дээрх заалтуудыг зөрчсөн зар сурталчилгааг сайтаас хасна.
2.8. Хэрэглэгч сайтад зар байршуулснаар зар сурталчилгаанд заасан барааг худалдах, холбогдох үйлчилгээг үзүүлэх бүрэн эрхтэй гэдгээ баталж байгаа болно. Энэ тохиолдолд Хэрэглэгч ийм барааг дэмжих баримт бичиг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах шаардлагыг бүрэн хариуцна.
2.9. Сайтын хэрэглэгч нь Сайтын захиргааны зөвшөөрөлгүйгээр өөрийн нэвтрэх нэр, нууц үгээ гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх эрхгүй. Үгүй бол Хэрэглэгч ийм гуравдагч этгээдийн үйлдлийг хариуцна.
2.10. Сайт дээр бүртгүүлснээр Хэрэглэгч ,Сайтын Захиргаа нь Хэрэглэгчийн болон Компаниудын зар сурталчилгаа, заруудыг зохицуулах боломжтой гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.
2.11. Зарын нийтлэлтийг сайтын захиргааны хяналтан дор, эсвэл түүний хүсэл зоригоос үл хамааран техникийн шалтгаанаар цуцалж болно. Мөн хэрэглэгч сайтын ашиглалтын нөхцлийг зөрчсөн тохиолдолд ,төлбөрт үйлчилгээ авсан үгүйг үл хамааран , сайтны зүгээс зарыг идэвхгүй болгож, устгаж болно.
2.12. Сайтын админ нь сайтын үйл ажиллагаа тасалдалгүй, алдаагүй, янз бүрийн хортой програм болон бусад баталгааг өгөхгүй. Хэрэв хэрэглэгч сайтын нөхцөл эсвэл чанарт сэтгэл хангалуун бус байвал тэр сайтыг ашиглахаа зогсоох ёстой.
2.13. Сайтын Администратор нь сайтын хэвийн ажиллагааг хангахын тулд бүх хүчин чармайлтаа гаргадаг. Үйлчилгээний өндөр чанар, сайтын үр дүнтэй ажиллагааг хангахын тулд Сайтын захиргаа дараах тохиолдолд сайтын үйл ажиллагааг түдгэлзүүлэх эрхтэй.
- техникийн завсарлага - шөнийн цагаар (22:00-06:00) зохион байгуулж болох бөгөөд энэ үеэр Сайтын зарим функцууд болон Сайтын захиргаанаас үзүүлж буй үйлчилгээ хязгаарлагдмал эсвэл боломжгүй байж болно.
 
- техникийн гэмтэл -  үүний үр дүнд: ихэнх эсвэл бүх хэрэглэгчид сайт руу нэвтэрч чадахгүй, сайтын үндсэн функцууд байхгүй эсвэл зөв ажиллахгүй байна. , ялангуяа энэ нь зар сурталчилгааг нийтлэх, харуулах, шинэчлэх боломжгүйтэй холбоотой юм.
 
3. ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
3.1. Сайт дээр зар байршуулах нь үнэ төлбөргүй.
3.2. Зар сурталчилгааны сэтгэл татам байдлыг нэмэгдүүлэх, хариу өгөх тоог нэмэгдүүлэхийн тулд хэрэглэгч төлбөртэй сурталчилгааны үйлчилгээг ашиглах эрхтэй. Хэрэглэгч сурталчилгаа байршуулах, харуулах явцад ямар ч төлбөртэй сурталчилгааны үйлчилгээг ашиглах боломжтой.
3.3. Зар сурталчилгааны үйлчилгээ, багц нь нэг зар сурталчилгаанд хүчинтэй, өөрөөр хэлбэл өөр өөр зар сурталчилгаанд ийм үйлчилгээний багцыг ашиглах боломжгүй юм.
3.4. Сайт дээр зар сурталчилгаа явуулах төлбөртэй үйлчилгээний бүрэн жагсаалт,  үйлчилгээний үнийг үндэсний мөнгөн тэмдэгт -д заасан болно.
3.5. Сурталчилгааны үйлчилгээний төлбөрийг - энэ төлбөртэй үйлчилгээг захиалахад шаардлагатай  хэмжээгээр, бэлэн  хэлбэрээр интернетээр төлбөр тооцоо хийх замаар  хийдэг. Энэ тохиолдолд төлбөрийг - төлбөрийн үйлчилгээ эсвэл бусад төлбөрийн систем, хэрэглэгчийн данс, сайтын администраторын дүрмээр нэмэлтээр зохицуулдаг.
 
3.6. Сайт дээрх төлбөртэй үйлчилгээг идэвхжүүлэх нь сайтын захиргааны дансанд төлбөр хүлээн авах үед тохиолддог.
3.7. Зар сурталчилгааг Хэрэглэгч устгасны улмаас эрт зогсоосон тохиолдолд тухайн бүтээгдэхүүн зарагдсан эсвэл үйлчилгээ үзүүлэхээ больсон тохиолдолд ашиглаагүй хугацааны төлбөртэй үйлчилгээний төлбөрийг буцаан олгохгүй.
3.8. Хэрэв хэрэглэгч зар сурталчилгаа байршуулахдаа сурталчилгааны үйлчилгээний төлбөрийг төлсөн боловч, хэрэглэгч сайтын ашиглалтын нөхцөл, зар сурталчилгаа явуулах дүрмийг зөрчсөн бол сурталчилгааны үйлчилгээний төлбөрийг буцааж олгохгүй.
Хариуцлагыг хэрэглэгч өөрөө хүлээнэ
3.9. Зохих ёсоор үзүүлсэн үйлчилгээний мөнгийг буцаан олгохгүй.
3.10. Сайтын захиргаа сурталчилгааны үйлчилгээний үр нөлөөг хариуцахгүй бөгөөд энэ нь зар сурталчилгаа эсвэл түүний байр суурийг сонирхох бодит өсөлт гэж ойлгогддог.
4. Талуудын ЭРХ, ҮҮРЭГ
4.1. Хэрэглэгчийн эрх:
4.1.1. Сайтыг зорилгодоо нийцүүлэн ашиглах, Сайтын ашиглалтын нөхцлийн дагуу сайт дээр үнэ төлбөргүй зар нийтлэх,зараа удирдах, сайтад байрлуулсан бусад зартай танилцах.
4.1.2. Сайт дээр зар сурталчилгаа явуулахын тулд төлбөртэй үйлчилгээг ашиглах
4.1.3. Хэрэглэгч зар сурталчилгааны өндөр чанартай төлбөртэй үйлчилгээг авах эрхтэй.
4.2. Хэрэглэгчийн үүрэг хариуцлага:
4.2.1. Сайт дээр бүртгүүлэхийн тулд гуравдагч этгээдийн мэдээллийг бус өөрийн хувийн мэдээллийг ашиглана .
4.2.2. Зар сурталчилгаа хийх, нийтлэхдээ сайтын ашиглалтын нөхцөл, ялангуяа зар сурталчилгааны дизайны шаардлагыг дагаж мөрдөнө.
4.2.3. Хэрэглэгч дараах зарыг нийтлэхийг хориглоно :
- романтик, гэрлэлт, бэлгийн шинж чанартай санал
 - хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжоор худалдахыг хориглосон бараа, -хулгайлсан эд зүйл, шүүх болон захиргааны маргааны зүйл
-хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байгаа
- хууль тогтоомж, хувь хүний ​​эрхийг зөрчсөн материал, хүүхдийн садар самууныг агуулсан, тараасан террорист контент, бусдын оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөн, түүнчлэн ялгаварлан гадуурхах, арьс өнгөөр ​​ялгаварлан гадуурхах шинж чанартай материалыг нийтлэх.
 
4.2.4. Сайтын хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулах, тэр дундаа сайтын агуулга, таны данс, бусад хэрэглэгчдийн данс, сайтын мэдээллийн технологийн бүтцүүдэд саад учруулахгүй байх 
4.2.5. Зар сурталчилгаанд байгаа бараа, үйлчилгээ, сул ажлын байрны талаар худал мэдээлэл өгөх, холбогдох мэдээллийг нуун дарагдуулах зэргээр хэрэглэгчид болон сайтын захиргааг төөрөгдүүлэхгүй байх;
4.2.6. Сайтын эдгээр ашиглалтын нөхцөл, түүнчлэн одоогийн хууль тогтоомжийн дагуу сайтыг ашиглана уу.
4.3. Сайтын администраторын эрх:
4.3.1. Сайт дээрх зар сурталчилгааг сурталчлах төлбөртэй үйлчилгээг хэрэгжүүлсний төлөө хэрэглэгчдээс төлбөр хүлээн авах.
4.3.2. Хэрэглэгчид болон Компанийн талаархи зар сурталчилгаа, тоймыг зохицуулах, түүнчлэн залилан, спам гэх мэт захидал харилцааг устгах. 
4.3.3. Сайтыг өөрийн үзэмжээр боловсруулж, өөрчлөх.
4.3.4. Сайтын эдгээр ашиглалтын нөхцөлд өөрчлөлт оруулах. 
4.4. Сайтын администраторын үүрэг хариуцлага:
4.4.1. Хэрэглэгчийн төлсөн зар сурталчилгааг сурталчлах үйлчилгээг өндөр чанартайгаар хангах.
4.4.2. Одоогийн тогтоомжийн шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг аюулгүй цуглуулах, боловсруулах, хадгалах.
4.4.3. Сайтын үйл ажиллагааны талаар хэрэглэгчдэд зөвлөгөө өгөх, тэдний хүсэлтийн хариуг өгөх.
5. НУЦЛАЛ
5.1. Сайт дээр бүртгүүлж, төлбөртэй үйлчилгээний төлбөрийг хийснээр хэрэглэгч  хувийн мэдээллээ цуглуулах, боловсруулах, хадгалах, түгээхийг зөвшөөрч байна. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, "Мэдээлэл, харилцаа холбооны систем дэх мэдээллийг хамгаалах, сайтыг ажиллуулах зорилгоор.
5.2. Сайтын ашиглалтын эдгээр нөхцлийн талуудын нууцлалын талаархи харилцааг Сайт дээр байрлуулсан Нууцлалын бодлогоор зохицуулдаг бөгөөд эдгээр ашиглалтын нөхцлийн салшгүй хэсэг юм.
6. ТАЛУУДЫН ХАРИУЦЛАГА
6.1. Ашиглалтын нөхцөлийг биелүүлээгүй эсвэл зохих ёсоор биелүүлээгүй тохиолдолд ,админаас хэрэглэгчийг блоклох ,устгах эрхтэй.
6.2. Бүртгүүлэх явцад, түүнчлэн зард заасан мэдээллийн хариуцлагыг энэ мэдээллийг өгсөн сайтын хэрэглэгч хариуцна.
6.3. Давагдашгүй хүчин зүйлийн үйл явдлуудад холбогдох талууд Ашиглалтын нөхцөлийг биелүүлэх боломжгүй болсон үйл явдлууд орно: газар хөдлөлт, үер, бусад байгалийн гамшиг, гал түймэр, цөмийн болон бусад үйлдвэрлэлийн осол, түүнчлэн ажил хаялт, цэргийн ажиллагаа, иргэний эмх замбараагүй байдал, үйл ажиллагаа. Нөхцөлүүдийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулж буй төрийн байгууллагуудын ашиглалт. Талууд давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас үүссэн гэж хүлээн зөвшөөрсөн нөхцөл байдлаас бусад бүх саад бэрхшээлийг шинж чанар, шинж чанараас нь үл хамааран давагдашгүй хүчин зүйлд тооцохгүй.
6.4. Сайтын ашиглалтын нөхцөл болон бусад баримт бичгийг хэрэгжүүлэх хүрээнд үүссэн бүх маргааныг хэлэлцээрээр шийдвэрлэнэ.
7. ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХ
7.1. Сайтын бүх бүрэлдэхүүн хэсэг болон сайт нь бүхэлдээ Сайтын Администраторт харьяалагддаг бөгөөд оюуны өмчийн хуулиар хамгаалагдсан байдаг.
7.2. Агуулга, түүнчлэн сайтын аливаа элементийг ашиглах нь зөвхөн сайтын үйл ажиллагааны хүрээнд боломжтой. Сайтын агуулгын ямар ч элемент, түүнчлэн түүний хуудсан дээр байрлуулсан аливаа контентыг зохиогчийн эрх эзэмшигчийн урьдчилан зөвшөөрөлгүйгээр өөр хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Ашиглах нь: хуулбарлах, хуулбарлах, боловсруулах, ямар ч үндэслэлээр түгээх гэх мэт.
8. ӨӨРЧЛӨЛТ, НЭМЭЛТ
8.1. Сайтын захиргаа Сайтын Ашиглах Нөхцөлийн шинэ хувилбарыг сайт дээр байршуулснаар ямар ч үед ямар ч тусгай мэдэгдэлгүйгээр Сайтын Ашиглах Нөхцөлийг өөрчлөх, өөрчлөх эрхтэй. Ашиглах нөхцлийн шинэ хувилбар нийтлэгдсэний дараа хүчин төгөлдөр болно.
Та нийтлэгдсэнээс хойш сайтын администраторын имэйл хаягнаас шинэчлэгдсэн ашиглалтын нөхцлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авсан гэж үзнэ.